met persoonlijke gastvrijheid

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN

Conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 zijn deze Algemene Spelvoorwaarden van toepassing op promotionele kansspelen van Reisaanbiedingen.info en de bijbehorende internetsite. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Spelvoorwaarden. Voor deelnemer(s) kan ook deelneemster(s) worden gelezen.

Voor de trekking op 1 april 2018.  Deelnemers dienen minimaal 16 jaar of ouder te zijn of verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan het spel. * Deelnemers kunnen 1 deelnameformulier inzenden per trekking. * Aan het spel zijn geen kosten verbonden. * Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Reisaanbiedingen.info en inwonende partners of familie en een ieder die op enigerlei wijze (in)direct in organisatorische zin bij het spel betrokken is. * Een winnaar wordt persoonlijk geïnformeerd over het feit dat hij/zij een prijs gewonnen heeft. * Reisaanbiedingen.info kan een winnaar verzoeken om een woon- of verblijfadres voor toezending van de prijs. * Prijzenpakket: zoals vermeld op de website. * Over de uitslag van het spel en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. * De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd en is Reisaanbiedingen.info gerechtigd een andere winnaar te selecteren. * De afhandeling van toezending van de prijzen gebeurt door Reisaanbiedingen.info of een ander daartoe aangestelde derde partij. * Reisaanbiedingen.info is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de toezending van de prijzen. * Winnaars kunnen tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op toezending van de prijs naar een opgegeven adres. * Na deze periode van drie maanden vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. * De winnaars van de prijzen geven Reisaanbiedingen.info toestemming voor naamsvermelding in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media. * De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met de deelname aan het spel. * Reisaanbiedingen.info mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens zal worden behandeld. * De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan het spel en de uitreiking van de prijzen. * Reisaanbiedingen.info zal verstrekte persoonsgegevens niet delen met derde partijen, zonder voorafgaande toestemming. * Deelnemers verlenen toestemming om hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Reisaanbiedingen.info. * Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. * Reisaanbiedingen.info kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene spelvoorwaarden voor het gebruik van de prijzen door de winnaars. * Reisaanbiedingen.info is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan het spel. * Reisaanbiedingen.info is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot het spel. * Reisaanbiedingen.info is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot het spel of het spelverloop op oneerlijke wijze beïnvloeden. * De Algemene spelvoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van overige derden worden georganiseerd. * Op verzoek van een deelnemer zullen de Algemene spelvoorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer. Tevens zijn de Algemene spelvoorwaarden te raadplegen op www.Reisaanbiedingen.info. * Reisaanbiedingen.info is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Spelvoorwaarden gedurende de looptijd van het spel (actieperiode) te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het spel te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Reisaanbiedingen.info daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. * Wijziging of aanpassing van het spel, zal door Reisaanbiedingen.info op passende wijze publiekelijk (via haar website) bekend worden gemaakt. * Indien één of meer bepalingen van de Algemene spelvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene spelvoorwaarden aan. * Op deze Algemene Spelvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 * Gepubliceerde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de organisatie worden gericht:

Reisaanbiedingen.info, Plesmanweg 13, 7602 PD Almelo, Tel. 0683334561, contact@reisaanbiedingen.info